1.Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki klubowiczów Underground Workout Studio.

2.Underground Workout Studio zwany świadczy usługi w zakresie: Kalisteniki, Pole Dance,oraz zajęć sportowych i zajęć z kategorii Fitness.

3.Z usług mają prawo korzystać wszyscy chętni, zwani dalej Klientami na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, którzy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 r.(Dz. U. Nr 101, poz. 1095, par.2.1, pkt. 6) złożą na Kwestionariuszu Osobowym Klubu własnoręcznie podpisane oświadczenie o zdolności do udziału w zajęciach rekreacyjno – sportowych

3.1.Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, iż nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. Osoby mające problemy zdrowotne, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem sportowym możliwość ich wykonywania.

3.2.W razie zatajenia informacji o swoim stanie zdrowia Klient ponosi pełną odpowiedzialność za poniesione szkody oraz za szkody poniesione przez Studio.

3.3.Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z usług Studio wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

3.4. Underground Workout Studio zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Klienta do Studio bez podawania przyczyny.

4.Klienci, którzy korzystają z usług w Studio są zobowiązani do zakupienia wejścia jednorazowego lub karnetu zgodnie z obowiązującym cennikiem.

4.1.Godziny otwarcia Studio są dostępne stronie internetowej www.undergroundworkout.pl oraz w Studio.

4.2.Underground Workout Studio zastrzega sobie możliwość zmiany godzin otwarcia Studio.

4.3.Warunkiem niezbędnym do korzystania z usług Studio jest zakup karnetu lub wejściówki oraz kompletne wypełnienie Kwestionariusza Osobowego i wyrażenie zgody do przetwarzania danych osobowych niezbędnych do realizacji usług

4.4.Wykupiony w Studio karnet lub wejściówka są imienne i nie mogę być wykorzystywane przez osoby trzecie.

4.5.Umowy i karnety są wystawiane na czas w nich określony łącznie z sobotami, niedzielami i świętami.

4.6.Undeground Workout Studio zastrzega sobie możliwość zamknięcia Studio w okresie świątecznym (święta państwowe oraz kościelne), a także w każdym innym dniu, jeżeli wymagają tego przeprowadzane prace remontowe lub z powodów innych, niezależnych od Studio.

4.7.Karnet lub wejściówka zakupiony Studio jest aktywowana w momencie zakupu.

4.8.Czas obowiązywania karnetów i umów ( w tym promocje) liczony jest od daty ich zakupu (dostarczenia go do Studio przed upływem daty ważności) i nie podlega przesunięciu na inny termin.

4.9.Studio nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane karnety i umowy – niewykorzystane treningi nie są podstawą do zwrotów pieniężnych lub przedłużenia ważności umowy bądź karnetu.

4.10.Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia NNW.

5.Udostępnienie karnetu, umowy lub wejściówki osobom trzecim stanowi naruszenie Regulaminu i może skutkować wykluczeniem Klienta ze Studio bez prawa ubiegania się o zwrot wpłaconych opłat.

6.Zasady korzystania z umów i karnetów:

6.1 Klient, który posiadający ważny karnet może uczestniczyć w wybranych zajęciach zgodnie z rodzajem wykupionej usługi. Wyjątkiem są sytuacje, w których na zajęcia zapisana jest maksymalna liczba osób określona przez Studio. W takich sytuacjach pierwszeństwo udziału w danych zajęciach mają osoby zapisane wcześniej na te zajęcia.

6.2 Karnety Open upoważniają do wstępu i korzystania z sali nr 1 we własnym zakresie w czasie, w którym nie odbywają się na niej zajęcia.

6.3 Liczba osób w grupach jest ograniczona. W celu stworzenia nowej grupy, musi się do niej zapisać minimalnie 4 osoby, które wykupią karnet.

6.4 Płatność za zajęcia dokonywana jest w całości w dniu rozpoczęcia zajęć lub w przypadku kontynuacji, w dniu ostatnich lub pierwszych zajęć w danym miesiącu.

6.5 Karnet jest usługą z określonym terminem ważności. (Miesiąc od daty zakupu lub w przypadku zajęc Pole Dance na okres 4 następujących po sobie dni treningowych z dodatkowym tygodniem na wykorzystanie wejść Open) W razie nieobecności na zajęciach można odrobić je w grupie o podobnym poziomie, w okresie ważności karnetu. Termin odrobienia zajęć należy wcześniej ustalić z instruktorką.

6.6 Po uiszczeniu opłaty, klient dostanie karnet upoważniający go do uczestnictwa w opłaconych zajęciach. Karnet wystawiany jest imiennie i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie.

Nieobecność lub zmianę należy zgłaszać najpóźniej na 1 dzień poprzedzający zajęcia.

6.7 W przypadku nieobecności klienta na opłaconych przez niego zajęciach, jak również rezygnacji z zajęć, Underground Workout Studio nie zwraca klientowi wpłaconej kwoty.

6.8 Klient przychodząc na zajęcia, zobowiązany jest zgłosić się w recepcji, w celu weryfikacji płatności i okazania karnetu.

6.9 W przypadku małej ilości uczestników Underground Workout Studio ma prawo rozwiązać grupę. W takim przypadku proponuje udział w zajęciach innej.

6.10 W przypadku choroby lub niedyspozycji instruktora  ma prawo wyznaczyć innego prowadzącego w zastępstwie na te zajęcia bez konieczności wcześniejszego informowania kursantów.

6.11 W sytuacjach losowych Underground Workout Studio ma prawo do odwołania zajęć. Zostaną one zrealizowane w innym terminie ustalonym z kursantami.

6.12 W przypadku chęci korzystania z sali otwartej należy zapoznać się z osobnym Regulaminem.

6.13 Karnet Open nie obowiązuje wstępu na salę nr 2 (Pole Dance)

POLE DANCE

6.14 Wejście na salę Pole Dance poza godzinami zajęc grupowych jest dodatkowo płatne – wejście jednorazowe

6.15 Klientom chcącym skorzystać z zajęć, w przypadku spóźnienia, które przekroczy 10 minut może zostać odmówiony wstęp na zajęcia ze względów bezpieczeństwa.

6.16 Przed wejściem na salę ćwiczeń obowiązkowa jest zmiana obuwia. Można ćwiczyć w czystym obuwiu sportowym, w baletkach lub boso.

3.17 W dniu zajęć nie należy smarować ciała balsamami, kremami, oliwkami itp. (zmniejsza to przyczepność do rury oraz zwiększa ryzyko wypadku).

3.18 Podczas zajęć zabrania się noszenia biżuterii (zegarki, bransoletki, pierścionki, kolczyki), która może powodować uszkodzenia ciała oraz sprzętu do ćwiczeń.

3.19 Do zwiększenia przyczepności rury używać można tylko środków zaakceptowanych przez studio jeżeli klient takich chce używać

3.20 Uczestnik zajęć zobowiązuje się do dbania o sprzęt, na którym ćwiczy i zgłaszania instruktorowi każdej nietypowej sytuacji związanej ze sprzętem.

3.21 Rury do tańca należy czyścić tylko i wyłącznie przeznaczonym do tego płynem wskazanym przez instruktora.

3.22 Zabronione jest samodzielne rozkręcanie, czy przykręcanie rur bez zgody instruktora.

3.23 Kursant nie może sam wykonywać figur bez asekuracji instruktora, chyba że instruktor stwierdzi, że kursant może daną figurę wykonać samodzielnie.

7.Zasady dotyczące treningów personalnych:

7.1 Pakiety treningów personalnych muszą zostać wykorzystane do 12 tygodni od dnia zakupu.

7.2 Po upływie terminów ważności niewykorzystane przepadają.

7.3 Odwołanie umówionego treningu personalnego musi nastąpić najpóźniej 5 godzin przed godziną rozpoczęcia treningu. W każdym innym przypadku Studio zastrzega sobie prawo do uznania treningu, jako odbytego.

9. Pracownik Studio ma prawo w każdej chwili zażądać od Klienta okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość a w przypadku braku dokumentu, ma prawo odmówić wpuszczenia Klienta do Studio.

10.W przypadku urazów, kontuzji, złego samopoczucia i innych problemów zdrowotnych, a także ciąży należy poinformować o tym instruktora/trenera przed zajęciami.

10.1. Klient korzysta z usług Studio na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem Studio roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała bądź utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług Studio. Chyba, że zostało to spowodowane przez Studio lub jego personel w sposób. celowy

11.Każdy z  klientów ma możliwość zostawienia wartościowych rzeczy w depozycie, który znajduję się w recepcji.

11.1. Za rzeczy osobiste klientów pozostawione bez nadzoru Studio nie ponosi odpowiedzialności.

12.W Studio bezwzględnie obowiązuje obuwie zmienne, z czystą podeszwą – inne niż te, w którym Klient przyszedł do Studio. Na zajęciach obowiązuje obuwie sportowe, przeznaczone do konkretnego rodzaju zajęć.

13.Na terenie Studio obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, środków dopingujących i stymulujących, palenia tytoniu, zażywania sterydów, narkotyków oraz środków odurzających.

14.Na teren sal zabrania się wnoszenia wszelkich produktów spożywczych. Podczas zajęć ze względów bezpieczeństwa obowiązuje zakaz żucia gumy.

15.Ćwiczący zobowiązani są ćwiczyć w strojach sportowych i korzystać  z ręcznika kładąc go na matach.

16.Underground Workout Studio zastrzega sobie prawo do zmian godzin otwarcia, cen, grafików zajęć oraz instruktorów prowadzących zajęcia. Studio zastrzega sobie także prawo do odwołania zajęć, jeżeli na dany trening przyjdzie mniej niż 5 osób.

17.Użytkowanie sal, urządzeń sportowo-rekreacyjnych musi być zgodne z ich przeznaczeniem. Klienci zobowiązani są do utrzymania porządku w szatniach, w toaletach oraz do poszanowania wyposażenia Studio.

18.Na salach treningowych należy przestrzegać zaleceń oraz uwag instruktorów. Niedopuszczalne są krzyki oraz rzucanie ciężarów, a także zachowania nieprzyzwoite.

19.Osoby przebywające w Studio zobowiązane są do zachowania zrozumienia i tolerancji wobec siebie. Zabroniony jest wulgarny język, agresywne zachowanie lub użycie siły.

20.Underground Workout Studio nie wyraża zgody na prowadzenie przez klientów Klubu treningów personalnych osobom trzecim.

20.1.W razie wykrycia sytuacji opisanej w pkt. 20 Undeground Workout Studio ma prawo do wyproszenia tych osób ze Studio oraz nałożenia zakazu wstępu do placówki.

21.Za dewastację rzeczy należących do Studio oraz wszelkie świadome działanie na jego niekorzyść Klient będzie odpowiadał prawnie lub finansowo. W każdej sytuacji Studio może odmówić prawa wstępu takiej osoby do placówki.

22.Wykluczenie ze Studio i pozbawienie członkostwa bądź odmowa prawa wstępu do Studio nastąpi z chwilą naruszenia porządku publicznego lub przepisów niniejszego Regulaminu.

22.1.O wykluczeniu ze Studio lub odmowie prawa wstępu klient zostanie powiadomiony ustanie lub drogą korespondencji mailowej lub telefonicznej przez pracownika Underground Workout Studio

22.2.W sytuacji wykluczenia ze Studio nie zostanie zwrócona równowartość niewykorzystanej umowy lub karnetu oraz opłata wpisowa.

23.Do sterownia sprzętem, muzyką, uprawniony jest jedynie pracownik Underground Workout Studio

24.Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich zaleceń zamieszczonych na terenie Studio a niezawartych w niniejszym Regulaminie.

25.Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu sprawują pracownicy Underground Workout Studio

27.Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej, a także podania do wiadomości Klientów poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej oraz w ogólnodostępnym miejscu w Studio.

28.W razie zmiany regulaminu Klient ma prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie z podaniem, jako przyczyny rozwiązania umowy faktu zmiany Regulaminu.

28.1.Termin na złożenie oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy wynosi 14 dni od chwili umieszczenia informacji o zmianie regulaminu. Po upływie terminu domniemywa się, że Klient akceptuje wprowadzone zmiany regulaminu.

29.Dane osobowe przetwarzane są z poszanowaniem zasad przewidzianych w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

29.1.Podanie danych osobowych w związku z korzystaniem z usług Studio jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe korzystanie z usług. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klienta na przetwarzanie, jak również zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, wynikające z przepisów prawa, niezbędne w celu realizacji usługi oraz wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora, w tym w celach marketingowych i statystycznych.

30.W celu zapewnienia bezpieczeństwa Studio może być objęte monitoringiem przemysłowym. Nagrania z monitoringu będą wykorzystane wyłącznie w celu związanym z bezpieczeństwem oraz ochroną osób i mienia.

31.Klient zobowiązany jest do zakończenia ćwiczeń/treningu 15 minut przed zamknięciem Studio.

32.Wszelkie wnioski oraz skargi należy kierować na adres undergroundworkoutkostrzyn@gmail.com

33.W zakresie nieuregulowanym w tym Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Underground Workout Miłosz Kubacki z siedzibą w Kostrzynie nad  ul. Piastowska 1 NIP:                         REGON:

2. W bazie danych zbierane są następujące dane osobowe służące do kontaktu, imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu i adres  e-mail.

3. Dane będą przetwarzane w celu realizacji usługi i wypełnienia jej warunków, w celu działania marketingowego, a także w celu ochrony prawnie uzasadnionego interesu, np. dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z wykonaniem umowy.

4. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie następującym grupom: osobom upoważnionym przez przedsiębiorcę – pracownikom i współpracownikom, zleceniobiorcom – którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki; podmiotom przetwarzającym, którym zostanie zlecona to zadanie; innym odbiorcom danych np. kurierom,  księgowości, kancelariom prawnym, na podstawie umowy powierzenia.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz w okresie niezbędnym do dochodzenia roszczeń, a także z uwagi na obowiązki przewidziane prawem. W przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

6. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

7. Posiadacie Państwo prawo dostępu do Państwa danych, do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), lub ograniczenia przetwarzania tych danych.

8. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych Underground Workout Miłosz Kubacki z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą , ul. Piastowska 1, tel: 534241717, email: miloszkubacki@poczta.onet.pl

9. Macie Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa  Urzędu ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

10. Jednocześnie przypominamy, że możecie Państwo w każdej chwili cofnąć swoją zgodę, informując o tym administratora danych. Dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.